ความยิ่งใหญ่ของสามัญชนอยู่ที่คุณธรรม

ความยิ่งใหญ่ของสามัญชน

ไม่ได้อยู่ที่ใครประเมินให้

แต่อยู่ที่จิตใจอันทะนงองอาจ

และคุณธรรมอันสูงส่งดุจดังขุนเขา

ที่ตั้งตระหง่านเย้ยฟ้าท้าดิน

คุณธรรม คืออุดมการณ์
จงกล้าประกาศ

ความเป็นอิสระของจิตใจให้คงมั่น

แม้จะถูกหักล้างจากปวงมาร

ก็ไม่พังทลาย  เป็นเถ้าธุลีได้ง่ายๆ

Facebook Comments Box