คิดใหญ่

คิดใหญ่….จะทำให้ใจเรามีพลัง
การสร้างความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตนั้น
อยู่ที่การสั่งสมความคิดบวกที่มีพลัง
ถ้าสั่งสมแต่ความคิดเล็ก เป้าหมายเล็ก
ชีวิตเราก็เล็กตามนั้น

คิดใหญ่…เป้าหมายย่อมยิ่งใหญ่
การคิดใหญ่ท่ามกลางสามัญชนนั้น
เราจะถูกสายตาเหล่านั้นต่อต้านและดูแคลนแน่นอน

คนที่กล้าคิดใหญ่
อุปสรรคย่อมเป็นสิ่งเล็กน้อย
เพราะไม่มีอะไรต้านทานความคิดใหญ่ได้

คิดใหญ่ แต่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา
ความสำเร็จคือตัวชี้วัด
ความยิ่งใหญ่ของคนเรา ของคนธรรมดา

ต้องกล้าคิดใหญ่
วางแผน วางเป้าหมายให้ใหญ่
ค่อย ๆขับเคลื่อนเสมือนสายน้ำลึกที่ไหลนิ่ง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ละขั้น หรือทีละน้อยนั้น
นั่นแหละ คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

มันเป็นผลงานของความคิดใหญ่….

ฉะนั้น หนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย
ต้องกล้าคิดใหญ่…
แล้วพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่

อย่าคิดการใหญ่บนความเหยียบย่ำของหัวใจคนอื่น
เพราะนั้นไม่ใช่วิถีของผู้กล้าและของคนดี
ความสำเร็จที่ได้มาก็เท่ากับไปปล้นเขามา

คิดใหญ่เหมือนสายน้ำนิ่งที่ไหลลึก
สร้างความสำเร็จเป็นรูปปธรรมจับต้องได้
เหมือนแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง
ฉันใด ฉันนั้นครับ

Facebook Comments