เมื่อเราไม่ได้เกิดมาพร้อมต้นทุนที่ดี

ทางเลือกของคนไม่มีต้นทุนชีวิต
ที่ดีพร้อม
ก็คือ ความอดทน, ความพยายาม,ความขยัน
และประหยัดอดออม

สู้ชีวิต…ด้วยการมีชีวิตเป็นเดิมพันธ์
เอาความดีเป็นที่ตั้ง ยึดความดีไว้ก่อน
เรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างมูลค่าให้ตัวเอง ด้วยการเป็นคนมีความสามารถ
มีทักษะ มีฝีมือสุดท้าย….เราก็จะตั้งตัวตั้งหลักมีทุนรอน
มีเงินเก็บ , มีทรัพย์สิน,
มีธุรกิจเป็นของตัวเอง
มีบ้าน
มีรถยนต์ (หลายคัน)ขยายธุรกิจ…พัฒนาธุรกิจ...
ให้เติบโต อย่างมั่นคง

ไม่เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบ
(แม้มีธนาคารมาเสนอให้มากมาย)

แต่ถ้าถึงคราวจำเป็นค่อยว่ากันอีกที

ที่ว่ามาทั้งหมดคือ ส่วนหนึ่งของชีวิตผมเองครับ

 

Facebook Comments