คนที่อ่อนแอมักจะกลัว

คนที่อ่อนแอมักจะกลัว
คนที่อ่อนแอมักจะกลัว

คนที่เข้มแข็ง และแข็งแกร่ง
มักจะเชื่อมั่นในตนเสมอ
และเขาเชื่อว่า ชีวิตนี้ลิขิตเองได้
ไม่ต้องมีใคร ไม่ต้องพึ่งใคร
ชีวิต….ก็เดินไปได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง

คนที่อ่อนแอมักจะกลัว…..
ความกลัว คือความไม่เชื่อมั่นในตน
กลัว ทั้งที่ไม่มีความพอใจในชีวิ
แต่ไม่กล้าเปลี่ยน…..

เขาเรียกว่า คนไม่เคยอ่อนแอ เพราะยังอ่อนแออยู่
แต่ถ้าเขาเข็มแข็งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น
แสดงว่า เขาเป็นคนที่เคย “อ่อนแอ”
แค่…เคย “อ่อนแอ” แต่ปัจจุบันไม่ใช่…

Facebook Comments