สัมมนา Marketing Online จากพนักงานเงินเดือนสู่เจ้าของธุรกิจ online เงินล้าน

Marketing Online จากพนักงานเงินเดือนสู่เจ้าของธุรกิจ online เงินล้าน

กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “ Marketing Online
จากพนักงานเงินเดือนสู่เจ้าของธุรกิจ online เงินล้าน”
โดย วิทยากร คุณสุทัศน์ ศรีพรม
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน
09.50 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดสัมมนา ( พิธีการดำเนินรายการ )
10.00 – 10.10 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ดร.ศิรชญาน์ การะเวก ( รักษาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
10.10 – 10.40 น. สัมมนาเรื่อง “Marketing Online
จากพนักงานเงินเดือนสู่เจ้าของธุรกิจ online เงินล้าน ”
โดย วิทยากร คุณสุทัศน์ ศรีพรม ช่วงที่ 1

10.40 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
– 11.20 น. สัมมนาเรื่อง “ การตลาดออนไลน์”

โดย วิทยากร คุณสุทัศน์ ศรีพรม ช่วงที่ 2

สรุปการสัมมนา

แจกของที่ระลึก

11.20 – 11.30 น. ประธานกล่าวปิดงาน
11.30 – 11.40 น. ตัวแทนนักศึกษาขึ้นกล่าวขอบคุณ
11.40 – 12.00 น. วิทยากร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมถ่ายรูป เป็นที่ระลึก

โทร. 094-262-9515 คุณจิตร

Facebook Comments