ปณิธานของผมแน่วแน่….คือ

1.ผมขออาสาเป็นสะพานบุญ
ให้กับชาวพุทธทั่วโลก ด้วยจิตคารวะ
2.เพื่อช่วยกันจรรโรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
3.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการ
สร้างบุญกุศล สร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่
4.เพื่อสืบทอด อนุรักษ์พุทธศิลป์ของไทยให้มั่นคง
5.เพื่อสร้างบุญกุศล เพื่อความสุข ความสำเร็จ
และเพื่อแปลงทางสู่ชาติใหม่

ปณิธานของผมแน่วแน่.

Facebook Comments