คนที่สำเร็จและล้มเหลว ในเรื่องของงานและธุรกิจ

คนที่สำเร็จและล้มเหลว ในเรื่องของงานและธุรกิจ

คนที่สำเร็จและล้มเหลว
ในเรื่องของงานและธุรกิจ

เป็นเพราะ
บริหารผิดพลาด 2 อย่าง คือ

1.บริหารใจ…(ตัวเองและ คนอื่น) ผิดพลาด
หมายถึงความคิด แนวคิด แนวทาง
ในการดำเนินการ
เพราะการกระทำทุกอย่าง
ออกมาจากใจ จากความคิด
ความคิด แนวคิดผิดพลาด ทุกอย่างจึงพลาด

2.บริหารงานผิดพลาด
ผลพวงมาจากข้อแรกครับ
งานคืองาน เงินคือเงิน ธุรกิจคือธุรกิจ
แยกแยะให้ออกครับ อย่ามั่ว

มั่วเรื่องอื่นพอได้ แต่มั่วเรื่องต้นทุน
กำไร ฉิบหายครับ
เพราะฉะนั้น มันจึงมีคำพูดติดตลกว่า
“ถ้ากูฉลาด กูเป็นผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการไปนานแล้ว”

ผมยอมรับว่า เราต้องฝึกเป็นคนฉลาดให้ได้
ถ้าอยากให้กิจการประสบความสำเร็จยิ่ง ๆขึ้นไป
เรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้จากตรงไหน…?

ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั่นแหละ
นี้คือวิชาของพระพุทธเจ้า

“ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน”

ขอโทษ “รู้ได้เฉพาะกู”

มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ครับ

พระที่จบดอกเตอร์ หรือจบสายปริยัติ
คือเรียนจากตำรา จบจากตำราแม่นยำเหมือนท่องมา
แต่ไม่ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานได้

แนวความคิดดี….ผมหมายถึงการดำเนินธุรกิจนะ
เท่ากับเราเดินมาถูกทางแล้ว….

แต่ถ้าผิดทางแค่นิดเดียว
ก็….ยากที่จะถึงจุดหมายได้ไวครับ

พูดง่าย ๆคือ ล้มเหลวครับ
—————————————————

สุทัศน์ ศรีพรม 26 กรกฎาคม 2015 เวลา 21:58 น.
Facebook Comments