รายชื่อขนส่งสินค้าใต้

1.พัฌนาเอ็กซ์เพลส ขนส่ง

ตรัง,พัทลุง,สงขลา,ยะลา,ปัตตานี,นาทวี,สตูล,ทุ่งสง,หาดใหญ่,สิงหนคร

ถ.นนพุทธมฑลสาย 2 โทร.02-887-2145, 02-887-2155, 080-864-494

2.ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง

อ.เมือง ,จ.ภูเก็ต

โทร.02-448-1315, 02-448-1005, 086-312-7164, 086-312-7165

82/60 หมํู่ 19 ถนนพุทธมฑลสาย 2

3.คงกะพัน  ขนส่ง

พัทลุง อ.ตะโหมด ,หาดใหญ่

โทร.02-888-2080,081-445-4931

หมู่บ้านขุมทรัพย์นคร ซอย16/1

ถนนพุทธมฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมศพน์

เขตทวีวัฌนา กทม.10170

4.สหไทยภาคใต้ ขนส่ง

อ.เมือง กระบี่ ,ตรัง,สตูล

โทร.02-887-4494-5

82/74 หมู่.19  ถนนพุทธมณฑลสาย 2  แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 

Facebook Comments