บทสวดมนต์ ประจำชีวิต สวดแล้วรวย บทสวดมนต์ก่อนนอน

ดอกบัว,บุญกุศล,ความดีงาม,คิดดี,พูดดี,ทำดี

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชายามิ
อิมินา สักกาเรมะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา                     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                                         ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ          สังฆัง นะมามิ (กราบ)

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ จบ)
ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะ ถะเม ภันเต, วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เทโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต, วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

 

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
—————————————————————————————–

 

พระคาถาอิติปิโสธงชัย

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

**บทนี้เสริมดวงเรื่องการงาน  การเงิน  ด้านสุขภาพ  ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

 

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสา  วุธันตัง,

ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆ  ระสะเสนะมารัง,

ทานาทิธัมมะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ.

 

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ  สัพพะรัตติง,

โฆรัมปะนาฬะวะกะ  มักขะมะถัทธะยักขัง,

ขันตี  สุทันตะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ.

 

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง,

ทาวัคคิจักกะมะ  สะนีวะ  สุทารุณันตัง,

เมตตัม  พุเสกะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ.

 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ  สุทารุณันตัง,

ธาวันติโย  ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,

อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ

 

กัตตวานะ  กัฏฐะมุททะรัง  อิวะ  คัพภินียา,

จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ,

สันเตนะ  โส  มะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ.
สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะ  วาทะเกตุง,

วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง,

ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ.

 

นันโทปะนันทะ  ภุชะคัง   วิพุธัง  มะหิทธิง,

ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต,

อิทธูปะเทสะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม  ชะยะมังคะลานิ.

 

ทุคคาหะทิฏฐิ  ภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง,

พรัหมัง  วิสุทธิ  ชุติมิทธิพะกาภิธานัง,

ญาณา  คะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม ชะยะมังคะลานิ.

 

เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละ  อัฏฐคาถา,

โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที,

หิตะวา  นะ  เนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ,

โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ.

 

**บทนี้เสริมดวงในคราวมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้น มีปัญหาเรื่องคดีความ ทำอะไร
ไม่พบความสำเร็จ ให้สวดบทนี้

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

มะหาการุณิโก  นาโถ                          หิตายะ  สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพะ                      ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                        โหตุ  เม  ชะยะมังคะลัง ฯ

 

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล                         สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  อะหัง  วิชะโย โหมิ                    ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก                          สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง                   อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ.

 

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง                                    สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                                    สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง                      วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง                     ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัตวานะ                                    ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ.

 

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                      รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ                         สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เม.

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                      รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาวนะ                          สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เม.

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                      รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ                         สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เม.
(ถ้ามีเวลาให้สวดพระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระอาการวัตตาสูตร ธารณปริตร ยอดธรรมยอดคาถา เพิ่มเติมตามสมควร)

 

 

คาถาบูชาสำหรับคนเกิดปีระกา
 (บทนี้เรียกเป็นที่เข้าใจกันว่า มนต์พญานกยูงทอง กล่าวถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระอาทิตย์ที่ ทอแสงมายังโลก เป็นธรรมะรุ่งอรุณหรือแสงเงินแสงทองของชีวิต)

กลางวัน
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
กลางคืน
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

 

บทสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตังปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

**ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ท่านให้สวดมนต์บทนี้ วันละ ๖  จบ จะประสบความสำเร็จในชีวิต

 

คาถาบูชาดวงชะตา

นะโม เม สัพพะเทวานังสัพพะคะระหะ จะ เทวานังสุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
  วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว  สุกะโร  จะ  มะหาลาภัง
โสโร  ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง  สัพพะ  ภะยัง  วินาสสันติ
  สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติสัพพะ โรคัง วินาสสันติลักขะณา  อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ  สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เมฯ

การเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตน ไว้ใต้ดวงชะตา หรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม”

แล้วเอาดวงชะตาบรรจุ หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้ลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นนักแลฯคาถาบูชาดวงชะตา (คาถาพิชัยสงคราม) เป็นของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อคุ้มครองให้แคล้วคล้าว จากอุปอันตรายต่างๆ ในคราวปราบศัตรูกู้บ้านเมืองไทย (ลาภมาก-แคล้วคลาด-ชนะศัตรู-เมตตามหานิยม ผูกดวงชะตา ฯลฯ) หมั่นสวดเช้า เย็นหลาย ๆ จบ

การบูชาดวงชะตา เป็นความเชื่อสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์การ พยากรณ์ โหราศาสตร์ บูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ มาคุ้มครองให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย ทั้งหลาย ให้มีโชคมีลาภ บังเกิดมงคล ความสุขสวัสดีแก่ผู้บูชาดวงชะตานี้ขอให้เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือนทั้งหลาย ฉะนั้นการผูกดวงชะตาขึ้นมา หรือ จะทําเป็นยันต์พิชัยสงครามหนุนดวงชะตา แล้วใช้คาถานี้ จะไม่มีวันตกอับเลย
ขอบคุณข้อมูลจาก Horolive (อ. ตั้ม ศรีนเรศพนยากรณ์)

 

แก้ฝันร้าย  หรือ กันฝันร้าย

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

**อภัยปริตร สวดบูชาให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงอานุภาพเพื่อแก้ลางร้าย
เหตุร้าย ฝันร้ายทำลายสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้มลายสิ้น

 

 

 

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ
ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

 • เริ่มสวด นโม 3 จบ
 • นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐานปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
  มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
 • เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร
 1. ชะยาสะนากะตา พุทธา   เชตวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
 2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
 3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
 4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
 5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
 6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว
 7. กุมาระกัสสโป เถโร    มะเหสี จิตตะ วาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
 8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ   อุปาลี นันทะ สีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
 9. เสสาสีติ มะหาเถรา     วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
 10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ     ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง
 11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
 12. ชินา นานาวะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะ ลังกะตา
  วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
 13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ     อะนันตะชินะ เตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
 14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ    วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
 15. อิจเจวะมันโต     สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

 

 

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ        ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ             ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ                ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ         ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ                ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ         มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา               สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ              จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ              จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ         จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้
ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติ
จนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม
ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม
และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ
คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้า…..(บอกชื่อ)…ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตาม
ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย
แม้แต่กรรมที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น
และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป
ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ
และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

Facebook Comments