คำนิยม สุทัศน์..เป็นผู้มีบุญ จาก พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)

การทำงานของคนที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีเงิน ไม่มีบริวาร นับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจ

ดังคำโบราณว่าเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา แต่สติปัญญานำพาตนเองและทำการงานที่ทำให้ข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้
นักปราชญ์โบราณท่านกล่าวสอนไว้ว่า ผู้ที่จะทำงานที่ตั้งความปรารถนาไว้ได้สำเร็จนั้น
ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติประจำตนอย่างน้อย ๔ ประการ กล่าวคือ…

๑. มีสติปัญญา   สุทัศน์นับว่าเป็นผู้มีสติปัญญาดีมากคนหนึ่ง ทั้งปัญญาที่เรียกว่า สหชาติปัญญา คือปัญญาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือที่เรียกว่าพรสวรรค์  กับปาริหาริกปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการศึกษา การทำงาน และนิปกปัญญา คือปัญญารักษาตัว ไม่ให้โลภในอารมณ์อันชวนให้โลภ ไม่ให้หลงในอารมณ์ที่ชวนให้หลง ไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันชวนให้มัวเมา

๒. มีความเพียรพยายาม สุทัศน์นับว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามสูง ยามประสบความทุกข์ก็มีใจหนักแน่น ไม่ซบเซา ยามประสบความสุข ก็สงบเสงี่ยมไม่ฮึกเหิม ยามเข้าสังคมก็องอาจ กล้าหาญ เจรจาชัดถ้อยชัดคำ ใฝ่หาความรู้ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ไม่มีอำนาจ ไม่มีเงิน ไม่มีบริวาร ก้ไม่เป็นอุปสรรค เพียรพยายามทำหน้าที่การงานจนมีอำนาจ มีเงินและมีบริวาร ดังที่ประจักษ์อยู่ในทุกวันนี้ อันต้องตามพุทธวจนะว่า  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ.  ความเพียรช่วยคนให้พ้นทุกข์ คืออุปสรรคทั้งปวงได้

๓. มีอัธยาศัยดีงาม  สุทัศน์นับว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยจิตใจตั้งมั่นในสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ กล่าวคือมีความเสียสละเอื้อเฟื้ออารีย์ (ทาน) พูดคำน่ารักวจีไพเราะ (ปิยวาจา) บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสงเคราะห์ชุมชน (อัตถจริยา)  เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายวางตนเหมาะสม  ในคุณธรรมความดีต่อทุกคน ทุกสถานการณ์ (สมานัตตตา)

๔. มีบุญ  สุทัศน์เป็นผู้มีบุญทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ บุญเก่าส่งผลให้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้บวชใน พระพุทธศาสนา ให้ได้มาศึกษาเล่าเรียนที่สำนักวัดบุณยประดิษฐ์  บุญใหม่ส่งผลให้เจริญในหน้าที่การงาน ในชีวิตครอบครัว ซึ่งสุทัศน์ก็ได้กระทำบุญอยู่เสมอๆ ทำบุญให้ตนเอง ทำบุญให้บิดามารดา ทำบุญให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ทำบุญให้เทวดา ฯ.

รวมความว่า “สุทัศน์” มีคุณสมบัติทั้ง ๔ ประการนี้ครบถ้วน จึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญ ซึ่งบุญทั้งหลายเหล่านี้ได้ช่วยอำนวยผลปกป้องคุ้มครองรักษาให้อยู่รอดปลอดภัย ผ่านพ้นอุปสรรคและอันตรายต่างๆ มาได้และนำมาได้ซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญและความสุขความเจริญอย่างไม่ขาดสาย สมดังพุทธภาษิตว่า “บุญนิธินี้ ให้สมบัติที่น่าปรารถนาได้ทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต้องการผลที่น่าปรารถนาใดๆ ผลที่น่าปรารถนานั้นๆ ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้.”

 ผู้ขยัน ฝ่าฟัน ทำหน้าที่                      มีสติ มั่นคง ไม่หลงใหล
สุจริต ทั้งกาย วาจาใจ                        ทำอะไร คิดก่อน ไม่ร้อนรน
ระวังตัว อยู่เสมอ ไม่เผลอผิด             ทำพูดคิด แต่สิ่ง เป็นกุศล
มีซึ่งความ กตัญญู รู้คุณคน               อิฏฐผล ลาภยศ ย่อมงดงาม ฯ.

สุทัศน์..เป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักวางแผน มีความหมั่นฝึกหัดให้เกิดความชำนาญ ไม่สะสมปล่อยงานให้ค้างวันค้างคืน รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรี ปลูกพืชพันธ์แห่งความสามัคคีจนบรรลุความตั้งใจที่ตั้งไว้ สามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้โดยยึดหลัก “คุณธรรม นำธุรกิจ ฯ.” ตรงกับคำที่ว่า จริงใจ  ข่มใจ  อดใจ  ตัดใจ  ในชีวิตของคนมีบุญ.

ท้ายนี้ขออำนวยพรให้สุทัศน์และครอบครัวจงประสบความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ในชีวิตครอบครัว ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่สุจริต ประกอบด้วยกุศลธรรม ไม่เหลือวิสัยอันพึงปรารถนาได้แล้วไซร้ ขอความปรารถนานั้นจงบังเกิดแด่สุทัศน์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญ ฯ.

พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์
เลขาเจ้าคณะเขตบางแค 

**** กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาอนุเคราะห์ เขียนคำนิยมให้ เป็นพลังใจเป็นแรงใจ ถือว่าเป็นมงคลยิ่งของชีวิต
จึงขอจารึกไว้เป็นขวัญกำลังใจให้ตัวเองและคนอื่นๆได้อ่านกัน
ขอบพระคุณครับผม  จากศิษย์วัดบุณยประดิษฐ์ ครับผม

Facebook Comments